Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN THE BODY FACTORY

VOERENDAAL, NEDERLAND

1. ALGEMEEN

1.1. Contractpartner

Na ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst (hierna te noemen: de overeenkomst) is de daarin vermelde persoon lid bij The Body Factory Voerendaal

1.2 Omvang dienstverlening

The Body Factory stelt haar leden na betaling van de overeengekomen lidmaatschapsgelden in de gelegenheid, om gedurende de officiële openingstijden zoals in de afslankstudio vermeld, gebruik te maken van de overeengekomen diensten. Gebruik van de studio en haar faciliteiten is alleen mogelijk met een geldige lidmaatschapsovereenkomst.

1.3. Minderjarigen

Onder de 18 jaar is een lidmaatschap alleen mogelijk met toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Leden jonger dan 16 jaar mogen alleen trainen in aanwezigheid van een ouder of wettelijke voogd. Personen jonger dan 14 jaar kunnen geen lid worden.

2. GEBRUIK VAN DE STUDIO

2.1. Toegang tot de studio

Na het afsluiten van het lidmaatschap ontvangt het lid een Technogym-polsband of een lidmaatschapskaart, waarmee zij toegang heeft tot de studio. The Body Factory heeft het recht om te controleren of iemand rechtmatig aanwezig is in de studio door te vragen om overlegging van een geldig legitimatiebewijs.

2.2. Huisregels

In de studio is het lid gehouden aan de geldende huisregels. De huisregels omvatten voorschriften voor het gebruik van de apparatuur en gedragingen in en rondom de studio. Het personeel is bevoegd om in individuele gevallen instructies te geven, voor zover dit noodzakelijk is voor het behouden van een ordelijke bedrijfsvoering, de hygiëne, de veiligheid of de naleving van de huisregels. Ieder lid dient deze instructies te allen tijde op te volgen. Bij niet-naleving van de regels door een lid kan (ter exclusieve beoordeling) door The Body Factory het lid de toegang tot de studio worden ontzegd en het lidmaatschap per direct worden beëindigd.

2.3. Elektronische betaling

In de studio kunnen betaalde diensten contant of met de pin betaald worden. De abonnementskosten worden maandelijks van de rekening afgeschreven. Terugbetaling of compensatie van het tegoed is niet mogelijk.

2.4. Gebruik van lockers

The Body Factory biedt afsluitbare lockers aan die tijdens het verblijf in de studio gebruikt kunnen worden. De studio is nooit aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen. De studio heeft het recht om bezette kluisjes te openen en te ledigen als ze buiten openingstijden gebruikt worden.

2.6 Openingstijden

The Body Factory mag tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties de studio gedeeltelijk of geheel sluiten. Ook mag The Body Factory de openingstijden tijdelijk of blijvend wijzigen.

3. VERPLICHTINGEN VAN HET LID

3.1. Gebruik van de Technogym-polsband

Het lid is eigenaar en tevens verantwoordelijk voor haar Technogym polsband. Bij verlies ervan onmiddellijk melden bij de studio om misbruikt te voorkomen. 

3.2. Niet-overdraagbaarheid van het lidmaatschap 

Het lidmaatschap van The Body Factory is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 

3.3. Vergoeding bij toekenning van de NFC-polsband

Bij de eerste toekenning, en bij elke vervanging van een Technogym armband kan als gevolg van verlies of schade een nieuw bandjes aangeschaft worden van € 15,-. 

3.4. Wijzigingen in persoonlijke gegevens van het lid

Wijzigingen in contractueel relevante gegevens zoals naam, adres, bankgegevens enz. dienen onmiddellijk aan de studio te worden doorgegeven. Kosten die voor de studio ontstaan doordat het lid de wijziging van de gegevens niet onmiddellijk doorgeeft, zijn voor rekening van het lid.

4. LIDMAATSCHAPSGELD EN BETALINGEN

4.1. Maandelijkse betalingen

De maandelijkse overeengekomen lidmaatschapsgelden worden elke kalendermaand bij vooruitbetaling en per automatische incasso voldaan vóór de eerste van de komende maand. Een mogelijk resterend bedrag voor een gebroken maand wordt pro rata berekend en voldaan. De vergoedingen voor de Technogym polsbandjes en de administratievergoeding zijn verschuldigd bij het afsluiten van een lidmaatschapsovereenkomst.

4.2. Storneringskosten

Het lid dient ervoor te zorgen dat er tijdens de incassoperiode voldoende saldo op de betaalrekening staat. Als afschrijving niet mogelijk is, zijn de extra bancaire kosten die dit met zich mee brengt voor rekening van het lid. Daarnaast wordt een aanvullende administratieve vergoeding van € 5,00 per keer in rekening gebracht.

4.3. Wanbetaling

Bij een betalingsachterstand kan de Technogym polsband worden geblokkeerd en mag The Body Factory de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Als het lid meer dan twee maanden contributie ver-schuldigd is, zijn alle verschuldigde bijdragen gedurende de looptijd van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar en incasseerbaar. De studio kan daarnaast gemiste rente-inkomsten in rekening brengen, alsmede incasso- en andere juridische kosten. 

4.4. Bijkomende kosten

De lidmaatschapsovereenkomst omvat niet het gebruik van aanvullend aangeboden producten en diensten, b.v. personal training of Powerslim producten. Deze dienen apart betaald te worden. De kosten hiervan zijn afhanke-lijk van de soort aangeboden producten en diensten.

4.5. Lidmaatschapsgelden

The Body Factory behoudt zich het recht voor om per kalenderjaar de lidmaatschapsprijzen te indexeren. Deze indexering bedraagt maximaal 5 %. Mededelingen hierover worden in de studio duidelijk kenbaar gemaakt.

5. DUUR VAN HET LIDMAATSCHAP

Het contract heeft een looptijd van drie, twaalf of vierentwintig kalendermaanden. Opzegging van het lidmaatschap dient één kalendermaand voor het einde van de initiële lidmaatschapsduur schriftelijk te worden doorgegeven. Als de lidmaatschapsovereenkomst niet wordt beëindigd, wordt het lidmaatschap na de contractperiode automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt eveneens een opzegtermijn van één kalendermaand. De opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend in tekstvorm, dus schriftelijk of per e-mail aan de adressen zoals die op het briefpapier van The Body Factory Voerendaal vermeld staan.

6. OPSCHORTING OF BEËINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

6.1. Opschorting

Uitsluitend in geval van langdurige ziekte, zwangerschap, blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van The Body Factory het lidmaatschap opgeschort worden. Dit kan voor een periode van maximaal zes kalendermaanden. De periode gaat in bij het begin van de eerstvolgende kalendermaand. De totale resterende duur van de lidmaatschapsovereenkomst blijft ongewijzigd, zodat de overeenkomst wordt verlengd met het aantal opgeschorte maanden.

6.2. Beëindiging bij verhuizing

Indien de hoofdverblijfplaats van het lid bij verhuizing meer dan 30 kilometer van de locatie van de studio verwijderd is, heeft het lid recht op een bijzonder opzeggingsrecht. De opzegtermijn bedraagt één kalendermaand. Opzegging kan alleen geschieden met bewijs van inschrijving op het nieuwe woonadres. Voor deze opzegging bij verhuizing worden verwerkingskosten van € 5 in rekening gebracht.

7. GEDRAG IN DE CLUB

7.1. Niet toegestaan/verboden middelen

Het is in de studio niet toegestaan om te roken of om alcoholische dranken of verdovende middelen bij zich te hebben of te consumeren. Het is niet toegestaan om niet-medisch voorgeschreven middelen die dienen om de fysieke capaciteit te vergroten (bijvoorbeeld anabole steroïden) mee de studio in te nemen. Het is verder niet toegestaan om dergelijke middelen aan te bieden, te kopen, uit te lenen of anderszins ter beschikking te stellen aan leden of derden in of in de directe nabijheid van de studio. In geval van overtreding van deze bepalingen heeft de studio het recht om de lidmaatschapsovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en een schadevergoeding te eisen van € 150. Bij overtreding van de wet wordt aangifte gedaan.

7.2. Begeleidende personen

Het is niet toegestaan om begeleidende personen (incl. kinderen) of dieren in de studio mee te nemen, tenzij sprake is van een ouder of wettelijk voogd als bedoeld in 1.3 hiervoor.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het beoefenen van fitness kan (zoals elke vorm van sport) risico’s met zich brengen, welke risico’s uitsluitend voor rekening en risico zijn van het lid. Het door een lid gebruik maken van de studio en de daarin aanwezige apparatuur gebeurt geheel op diens eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfel over het juiste gebruik van apparatuur dient het lid vooraf advies in te winnen bij het personeel van The Body Factory. The Body Factory kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van enig letsel of ongeval van het lid of het onjuiste gebruik van de apparatuur, tenzij er sprake is van aantoonbare, toerekenbare tekortkoming in de nakoming van op haar rustende verplichtingen. Aansprakelijkheid voor verlies van of schade aan kleding, kostbaarheden en valuta die een lid meeneemt, zal niet worden aanvaard tenzij het verlies of de schade te wijten is aan grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de studio. Aansprakelijkheid van de studio ingeval van lichte nalatigheid is hoe dan ook steeds uitgesloten.

9. PRIVACY

Persoonlijk identificeerbare informatie van het lid (inclusief zijn/haar foto) wordt door de studio óf door hiertoe door The Body Factory gecontracteerde dienstverleners verzameld, bewaard, verwerkt en gebruikt. Alleen bij strafbare feiten, en pas na overhandiging van de juiste juridische documenten, kunnen daartoe bevoegde instanties toegang krijgen tot deze gegevens. Bij het betreden van de studio worden de datum, tijd en het lidmaatschapsnummer van het lid vastgelegd. De studio slaat deze gegevens op. De relevante bepalingen van de Europese Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG worden door de studio nageleefd. Door en met het aangaan van de lidmaatschapsovereenkomst verklaart het lid geen bezwaar te hebben tegen deze wijze van registratie van persoons- en andere gegevens.

10. SLOTBEPALINGEN

10.1. Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Het is de studio toegestaan om de algemene voorwaarden in de toekomst eenzijdig te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht zodra de studio de wijzigingen in de club bekend maakt, het lid kennis kan nemen van de wijzigingen, en deze niet binnen twee weken daarna hiertegen bezwaar maakt. In geval van bezwaar heeft de studio het recht om de lidmaatschapsovereenkomst op de eerstvolgende laatste dag van een kalendermaand te beëindigen. Indien het lid een voor hem/haar nadelige wijziging niet accepteert kan deze ook zelf de overeenkomst, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, beëindigen. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren.

10.2. Geen schuldverrekening

Alleen onbetwiste of wettelijk vastgestelde claims tegen de studio mogen door een lid verrekend worden.